Vergunning voor bouwsel aanvragen

Let op ! Eerst aanvragen, pas bouwen na goedkeuring. ! Wij zijn als vereniging door de gemeente gemachtigd plaatsingsvergunningen voor gebouwen te verlenen, zij het onder een aantal voorwaarden; - De aanvraag dient te gebeuren door degene die de tuin huurt onder vermelding van het tuinadres. - Als bijlage bij de aanvraag vragen wij een bouwtekening, de geplande materialen en de positie op de tuin, inclusief maten, voor beoordeling. - Zodra de aanvraag is goedgekeurd krijgt u een bevestiging dat u mag bouwen. - Bij afwijzing zal in principe een reden gegeven worden. Daarna mag u altijd een gewijzigd plan indienen. - Na voltooiing van het gebouwde moet u dit melden waarna controle volgt of het gebouwd is volgens de aanvraag. - Aanvragen die niet compleet zijn worden altijd afgekeurd.

Op elke tuin mag zonder vergunning een gereedschapskist/zitbank en een platte broeibak van maximaal 5 m² geplaatst worden. Op tuinen vanaf een are mag maximaal 10% bebouwd waarbij een kas niet groter mag zijn dan 10 m² en elk ander gebouw niet groter dan 8 m². Voor de volledige regels verwijs ik u naar het huishoudelijk reglement.

vergunning bouwsel
Laat dit veld blanco

 

 

BOUWSELS/BOUWWERKEN

Bouwwerk aanvragen gaat via het contactformulier van de website. Pas nadat toestemming verleend is mag men gaan bouwen. Broeibak tot 5m², compostbak en gereedschapskist mogen op elke tuin en hoeven niet te worden aangemeld. 

Voor het bouwen van gebouwen op de volkstuin staan in het bestemmingsplan de volgende regels:  per volkstuin mag, naast een kist of broeibak, 1 kas en 1 ander gebouw ten behoeve van de volkstuin worden gebouwd, mits de oppervlakte van de volkstuin ten minste 100 m² bedraagt; Een volkstuin mag tot niet tot meer dan 10% worden bebouwd; Dit is inclusief broeibak. Het oppervlak van een kas mag niet meer dan 10 m² bedragen en het dakoppervlak van elk ander gebouw mag niet meer dan 8 m² bedragen.

Alle gebouwen moeten gemaakt worden van kwalitatief goed bouwmateriaal. Geef ook aan in uw bouwplan welke materialen worden gebruikt. 

Uitgangspunt voor de plaatsing is dat het gebouw/bouwsel geen overlast geeft. Tijdens de ledenvergadering is bepaald dat dat een meter van de grens met de buren en de sloot-taluds moet zijn.  Dus niet een meter van het water maar een meter van het schuine deel. 

Begripsomschrijvingen: 

Broeibak/platte kas/kweekbak;  Een platte bak met transparante bovenkant en een hoogte van maximaal 66 cm welke dient voor het beschermd opkweken van planten. 

Gereedschapskist/zitbank; Tot circa 66 cm hoog en breed en maximaal 2,5 meter lang. Bestemd voor het opbergen van tuingereedschap. Of om op te zitten. 

Compostbak; Een bak of ton waarin plantaardig afval door natuurlijke processen verteert. Maximaal 1 m².

Schuurtje ;  Gesloten gebouw. 

Luifel/afdak; Op één of meer kolommen steunende overkapping. 

Kas;  Een gebouw, bestemd voor het kweken van planten en samengesteld uit wanden en dak van doorzichtig materiaal. 

Schuilhok;  Een bouwsel wat aan 1 of 2 zijden open is, vaak gecombineerd met een gereedschapskist. 


Huishoudelijk reglement over bebouwingen; 

Artikel 41. Op elke tuin mag een gereedschapskist – tevens dienende als zitbank – geplaatst worden met maximale afmetingen van 2,5 m lang, 66 cm breed en even hoog. Ook het plaatsen van een platte broeibak, mits niet hoger dan ca. 66 cm en niet groter dan 5m² is op elke tuin toegestaan.

Artikel 42. Op een tuin vanaf 1 are mag maximaal 10% van het oppervlak bebouwd worden met maximaal 2 bouwwerken en een broeibak. 

Artikel 43. Voordat men gaat bouwen moet een aanvraag ingediend worden bij de commissaris vergunningen. Ook voor veranderingen waarbij oppervlakte of hoogte verandert moet toestemming gevraagd worden. Met de bouw mag pas begonnen worden nadat daarvoor toestemming verleend is door het bestuur.

Artikel 44. De hoogte van enig bouwwerk mag maximaal 2,5 meter zijn. 

Artikel 45. Het bouwwerk moet binnen 6 maanden nadat de vergunning is verleend, afgebouwd zijn. De commissaris vergunningen controleert periodiek of de aanwezige bouwsels aan de beschrijving in de vergunning voldoen. Wanneer de afmetingen anders zijn dan waarvoor vergunning is verleend, heeft de tuinder 1 maand de tijd om de afmetingen aan te passen of een herziene vergunningsaanvraag in te dienen.

Artikel 46. Afdek-netten ondersteund door stokken of bogen worden niet gezien als bouwsel. 

Artikel 47. Alle bouwsels moeten goed worden onderhouden. Al het houtwerk dient geschilderd te worden in gedekte kleuren. Geïmpregneerd hout hoeft niet geschilderd te worden. Bij onvoldoende onderhoud gelden dezelfde regels als bij nalatig onderhoud van de tuin (zie artikel 5, lid 1d van de statuten).

Artikel 48. Alle kosten, voortvloeiende uit het plaatsen en/of gebruiken van de in deze artikelen genoemde bouwsels zijn voor rekening van de huurder. Ook de kosten van het afbreken, opruimen en afvoeren zijn voor rekening van de huurder. 

Artikel 49. De schuurtjes mogen slechts door de leden en hun gezinsleden worden gebruikt van zonsopgang tot zonsondergang en niet voor (semi)commerciële doeleinden.

Artikel 50. Bij beëindiging van het tuinlidmaatschap mogen bouwsels worden overgedaan aan een nieuwe huurder, voor zover er vergunning voor was afgegeven en de staat van onderhoud voldoende is. In alle andere gevallen dienen ze te worden afgebroken en afgevoerd.