Statuten

Statuten zijn als het ware het handboek van een vereniging voor de wat langere termijn. Hierin staan altijd de belangrijkste regels die wijbinnen de vereniging moeten naleven, zoals:

 • de naam en plaats van vestiging,
 • het doel van de vereniging,
 • de verplichtingen van de leden tegenover de vereniging,
 • de manier waarop de algemene vergadering bijeengeroepen wordt,
 • de manier van benoeming en ontslag van bestuurders en
 • de bestemming van het batig saldo van de vereniging na ontbinding.

STATUTEN Moestuinvereniging Aa-Tuinen te Zwolle

 
Statuten “De AA-tuinen” Notarieel vastgelegd dd 15 maart 2004.
 

NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1.

1. De vereniging draagt de naam • Amateur-Tuindersvereniging ” De AA-Tuinen “, genoemd naar het riviertje de AA. 

2. De vereniging is gevestigd in de gemeente Zwolle. 

3. De vereniging is opgericht op 7 november 1974 en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

DOEL

Artikel 2. De vereniging heeft als doelstelling het tuinieren als vrijetijdsbesteding te bevorderen. Het tuinieren (groente-, fruit- en bloementeelt) vindt plaats binnen het complex van de vereniging.

MIDDELEN

Artikel 3. De vereniging tracht haar doel o.m. te bereiken door:

 • a. het verkrijgen e.g. behouden van een geschikt terrein, bestemd voor (volks)tuinieren; bij voorkeur met een permanent karakter.
 • b. de leden de gelegenheid te bieden om de tuinactiviteiten optimaal te ontplooien door het beschikbaar stellen van een tuin, het geven van voorlichting en (materiële) ondersteuning en het organiseren van relevante activiteiten.
 • c. samenwerking met andere verenigingen en/of een overkoepelende organisatie.
 • d. alle andere wettige middelen, die bevorderlijk zijn voor het doel.

LEDEN

Artikel 4. 1. De vereniging kent:

                       a. leden 

                       b. ereleden.

 1. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die woonachtig zijn in de gemeente Zwolle, die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en die na aanmelding als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. Als leden kunnen ook worden toegelaten zij, die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt als er sprake is van tuinieren onder leiding en verantwoordelijkheid van ouders/voogd of mentor. Het bestuur is bevoegd om in bijzondere gevallen personen van buiten de gemeente Zwolle als lid toe te laten. 
 2. Bij niet-toelating door het bestuur kan degene die zich heeft aangemeld, hiertegen in beroep gaan op de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Dit beroep moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuur. De algemene ledenvergadering kan alsnog tot toelating besluiten. 
 3. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten voor de vereniging, door de algemene ledenvergadering, op voorstel van het bestuur, als zodanig zijn benoemd. 
 4. Ereleden, die niet tevens lid zijn, hebben geen stemrecht.

Artikel 5.

Het lidmaatschap eindigt: 

a. door het overlijden van het lid.

b. door schriftelijke opzegging door het lid. Het lidmaatschap houdt dan op met het einde van het boekjaar, waarin is opgezegd.

c. door schriftelijke opzegging door het bestuur.

d. door ontzetting. Deze kan door de algemene ledenvergadering — op voorstel van het bestuur — worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2. Wanneer het bestuur besluit een lid voor te dragen voor ontzetting wordt het betrokken lid daarvan ten spoedigste, bij aangetekend schrijven — met opgaaf van redenen —, in kennis gesteld. Het lid heeft gedurende den maand, na ontvangst van die kennisgeving, de mogelijkheid schriftelijk in beroep te gaan bij het bestuur. Dit beroepschrift legt het bestuur — tegelijk met zijn voorstel tot ontzetting – voor aan de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Zolang de algemene ledenvergadering niet heeft beslist op het voorstel tot ontzetting en eventueel beroepschrift is het lid geschorst.

3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele boekjaar verschuldigd. Het bestuur kan daarvan dispensatie geven.

GELDMIDDELEN — CONTRIBUTIE

Artikel 6. 1. De geldmiddelen van de vereniging zullen worden verkregen uit:

     a. contributies (lidmaatschap + tuinhuur);

    b. subsidies

    c. erfstellingen, legaten en schenkingen;

    d. alle andere middelen

2. De leden moeten een jaarlijkse contributie betalen, die bij besluit van de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.

BESTUUR

Artikel 7. 

1. Het bestuur bestaat uit tenminste zeven leden, die door de algemene ledenvergadering uit de leden van de vereniging worden benoemd op voorstel van het bestuur.

2. Bij de uitnodiging voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt aangegeven welke bestuursleden aftredend zijn. Een aftredend bestuurslid is herbenoembaar.

3. Nieuwe bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar.Bestuursleden, die herbenoemd worden binden zich in principe voor een periode van twee jaar.

4. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid te allen tijde schorsen of ontslag verlenen. Het bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt.

5. Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene ledenvergadering een opvolger. Het bestuur heeft de bevoegdheid tijdelijk voor vervanging zorg te dragen.

6. Indien in het bestuur één of meer vacature(s) ontstaat/ontstaan, blijven de overblijvende bestuursleden een bevoegd college vormen.

Artikel 8.

1. De functies van voorzitter, secretaris, penningmeester en commissarissen worden door de bestuursleden onderling verdeeld.

2. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

3. Van het verhandelde in bestuursvergaderingen worden notulen gehouden. 

VERTEGENWOORDIGING EN BEVOEGDHEDEN BESTUUR

Artikel 9.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:

– het voltallig bestuur; – de voorzitter tezamen handelend met de secretaris. Bij verhindering van een van hen of beiden wordt/worden uit het bestuur een plaatsvervanger/plaatsvervangers aangewezen.

2. Tot het navolgende is het bestuur slechts bevoegd na toestemming van de algemene ledenvergadering:

      a. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;

     b. het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of      hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt;

3. Het bestuur kan zich ter uitvoering van zijn taken doen bijstaan door commissies (hier wordt niet bedoeld de kascommissie). De taken van deze commissies worden nader bij reglement vastgesteld.

BOEKJAAR

Artikel 10. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 11.

1. Jaarlijks wordt binnen twee maanden na afloop van het boekjaar, een algemene ledenvergadering gehouden.

2. De agenda voor deze algemene ledenvergadering bevat in ieder geval:

       a. vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering;

      b. jaarverslag van de secretaris;

     c. jaarverslag van de penningmeester;

     d. verslag kascommissie;

     e. vaststelling jaarrekening;

     f. vaststelling van de contributie;

    g. goedkeuring begroting;

   h. eventuele verkiezing bestuursleden;

   i. eventuele verkiezing kascommissie;

   j. rondvraag.

3. De kascommissie bestaat uit tenminste twee leden, die geen bestuurslid zijn. De kascommissieleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd voor een termijn van maximaal drie jaar. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

4. De jaarlijkse algemene ledenvergadering behandelt ook de voorstellen, die door het bestuur zijn gedaan of die door ten minste vijf leden veertien dagen voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur zijn ingeleverd. Dit geldt ook voor andere algemene ledenvergaderingen.

Artikel 12.

1. Verder roept het bestuur een algemene ledenvergadering bijeen, wanneer het dit wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.

2. Het bestuur is tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering verplicht, als tenminste een/tiende van de stemgerechtigde leden dit schriftelijk aan het bestuur verzoeken, met vermelding van de te behandelen onderwerpen. In dit geval moet de algemene ledenvergadering binnen vier weken na ontvangst van het verzoek worden gehouden. Is dit niet gebeurd, dan kunnen de verzoekers zelf een algemene ledenvergadering bijeenroepen. Van de in artikel 13 genoemde termijn van tenminste twee weken kan door verzoekers worden afgeweken. Het bestuur draagt er in dit geval zorg voor, dat de verzoekers de beschikking krijgen over de actuele ledenadministratie.

Artikel 13.

1. De leden en ereleden van de vereniging worden tot alle algemene ledenvergaderingen tenminste twee weken tevoren door het bestuur schriftelijk opgeroepen.

2. De voorzitter van het bestuur — en bij zijn afwezigheid den van de andere bestuursleden – treedt op als voorzitter van de algemene ledenvergadering.

3. De secretaris van het bestuur houdt notulen van het verhandelde in alle algemene ledenvergaderingen.

4. Bij een op verzoek van de leden te houden algemene ledenvergadering kunnen de leden anderen dan de bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering.

STEMMINGEN

Artikel 14.

1. Tenzij in deze statuten anders is voorgeschreven, worden alle besluiten genomen met meerderheid van stemmen van de aanwezige, stemgerechtigde, leden. leder lid heeft één stem. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

2. Over zaken wordt mondeling gestemd; over personen wordt met ongetekende briefjes gestemd, tenzij de vergadering eenstemmig goedkeurt, dat mondeling gestemd wordt.

3. Blanco stemmen en getekende briefjes zijn ongeldig.

4. Wordt bij benoeming van personen bij de eerste stemming geen meerderheid verkregen, dan wordt een tweede vrije stemming gehouden. Wordt dan weer geen meerderheid verkregen, dan wordt — ingeval er meer dan twee kandidaten zijn – herstemd tussen de twee personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen verkregen.

5. Bij staken van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen over personen, dan beslist het lot.

6. Het oordeel van de voorzitter, dat een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een voorstel, dat niet schriftelijk is vastgelegd.

7. Wordt de juistheid van voormeld oordeel onmiddellijk na het uitspreken daarvan betwist, dan wordt opnieuw gestemd, wanneer dit verlangd wordt door de meerderheid van de vergadering of — als de eerste stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond — door den stemgerechtigd lid. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de eerste stemming.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

Artikel 15. 1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de algemene ledenvergadering, mits in de oproeping tot de vergadering is gemeld, dat de statutenwijziging wordt voorgesteld. Van de gewijzigde tekst moeten de leden tenminste vijf dagen voor de vergadering tot na afloop van de vergaderingsdag kennis kunnen nemen.

2. Het besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Amendementen zijn alleen toegestaan ten aanzien van de wijzigingsvoorstellen.

3. De statutenwijziging treedt in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

Artikel 16.

1. Op een besluit tot ontbinding van de vereniging is van toepassing al hetgeen in artikel 15 leden 1 en 2 is bepaald, waarbij in de oproeping moet worden vermeld dat ontbinding wordt voorgesteld.

2. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding den of meer anderen tot vereffenaar zijn aangewezen.

3. Bij het besluit tot ontbinding beslist de algemene ledenvergadering over de aanwending van een eventueel batig saldo van de vereffening.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN SLOTARTIKEL

Artikel 17.

1. De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen en wijzigen, dat geen bepalingen mag bevatten, die in strijd zijn met de wet of deze statuten.

2. Over alles, wat niet door de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement is geregeld, beslist het bestuur.

Deze statuten zijn vastgesteld bij besluit van de algemene ledenvergadering dd 5 januari 2004. Notarieel vastgelegd dd 15 maart 2004.

TOELICHTING STATUTEN (voor intern gebruik).

ARTIKEL 4. LID 2 EN 3. “Na aanmelding als zodanig door het bestuur zijn toegelaten”. Normaliter geeft “de commissaris tuinuitgifte” de tuinen uit. Hij zegt een nieuw lid een tuin toe. Dat lid wordt dan geacht door het bestuur  zijn toegelaten. Ook kan worden gedacht aan een situatie, waarbij een eerder geschorst/uit het lidmaatschap ontzet tuin-lid opnieuw vraagt om een tuinperceel. Hier dringt zich echt de vraag op van wel- of niet toelaten.

ARTIKEL 5. LID IC Te denken valt aan een lid, dat verhuist ver buiten de gemeente Zwolle (lid tot einde boekjaar).

ARTIKEL 5. LID 3 Voor het begrip “contributie” zie Artikel 6.

ARTIKEL 6 Onder lid ld vallen o.m. de waarborgsommen, rente, opbrengsten uit centrale inkoop e.d.

ARTIKEL 9 . LID 3 Bij eventuele commissies kan gedacht worden aan een bouwcommissie”, ingeval sprake zou zijn van verandering van tuincomplex e.d